زخمي ځيګر/ تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

دژوندټوله ښکلامي دارمانه سره درومي

سپرلي سپرلي ځواني مي دخزان سره درومي

پناه پناه ژوندون مي اوس فراق سره اشنادي

خوږي خوږي لحظي مي دهجرانه سره درومي

نصیبه ستادلاسه اوس ومړي شمعي ته ناست یم

مشال اوکه رڼا ده وه دجانانه سره درومي

جانانه ستاپرمینه مي شاهد زخمي ځکردي

اوښکي مي له سترګودګریوانه سره درومي

راپاته به نوڅنګه نه سي ستاغم زماجانانه

وصال اوهیلي دواړه مي له ځانه سره درومي

ملنګ به سم کچکول به کړم په غاړه ستاوصال ته

تپاندزُهاد” دي هروخت دفغانه سره دروميتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.