غزل/ تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

ښکلي مخ دي دائيني په شاني دي

ټول وجود دي اشیاني په شاني دي

چي په غورمي درته وکتل حیران سوم

حسن ستا دمدیني په شاني دي

کله کله چي جبین خپل راښکاره کړي

زما زړه د زلزلي په شاني دي

سترګي زماداستادسترګوتسل غواړي

ستا نظر دمیکدي په شاني دي

شکایت به ولي نه کړم ستاله غمه

ګریوان زما ټول دچیني په شاني دي

زه به څه وایمه ستاله فراقته

ژوندزما دپرواني په شاني دي

تل په زړه کي تپاندزُهادکړمه ستاذکر

خړتندي مي دسجدي په شاني ديتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.