نظــر

تحلیل و تفسیر کلمات مهندسی شده در متن قرار داد با امریکا

امریکایی ها به اساس کلمات مهندسی شده که توسط متخصیصن امریکایی و خاینین افغانی در متن قرار داد کنجانیده شده توسط اوباما در روز اول جرگه برای خاینین که ان را امضا میکنند فرستاده شده. که مطابق ان نظامیان امریکایی  در داخل پایگاها شان در قندهار، هرات، مزارشریف، گردیز و ننگرهار همه اتباع امریکا در خطر هلاکت یعنی در تیرس میزایل ها ( که در پراگراف بعدی تشرح گردیده) قرار دارد بنا در هر زمان و در هر مکان عملیات تجاوز و کشتار را مطابق متن مهندسی شده قرارکه توسط خاینین امضا شده ادامه خواهند داد و تمام مردم در مهدوده جغرافیای افغانستان تحدید به اتباع امریکایی ها میباشند بنا واجب القتل میباشند.

در هالیکه نظر به امار که نزد ما قرار دارد منحیث نمونه تلفات ملکی و غیر ملکی 200 نفر شهید در ولسوالی برکی برک تنها از بهار الی خزان امسال از اثر حملات هوایی و زمینی اشغال گران ثبت گردیده که محاصره و کشتار دو روزه سیجاوند یک مثال ان میباشد. که در این صورت هر ولسوالی از ولایات افغانستان در ظرف 14 سال اشغال هزارن شهید داده اند که شامل زن فرزند و دیگر اعضای خانواده میباشند. بنا همه در انتظار فرصت انتقام اند بنا اگر اداره اجیر خوش باشد و یا خفه پایگاه های امریکایی یگانه جای دسرسی به امریکایان میباشد و مجاهدین شب و روز در تلاش طراحی برای عملیات و انداخت به داخل پایگاه خواهند بود.

در جنگ های که فعلا علیه اشغالگران در افغانستان در جریان است از بمب کنار جاده و دو نوع سلاح کار گرفته میشود یکی سلاح خفیف و نیمه خفیف مانند کلاشنکوف، پی کا، راکت که معمولا در جنگهای رودر رو  استفاده میشود که تلفات امریکایان در این نوع جنگها بنام تلفات از اثر شلیک مستقم یاد میشود و نوع دیگر که بسیار اسان و معمول است توسط سلاهای صقیله مانند  توپ های 75، 82، هاوان و بی ام یک که دارای برد 4 تا 8 کیلومتر است و از ساحات به فاصله دور تر توسط دو نفر و یک موتر سایکل به صورت چرکی بالای پایگاه های امریکایی ها پرتاب میشود این نوع سلاهای صقیله که مسیر حکت قوسی دارند در داخل پایگاها اصابت مینمایید که تلفات از این نوع را تلفات از اثر شلیک غیر مستقم مینامند.
مثال ان انداخت 90 فیر میزایل بالای پایگاه شنک در لوگر در ظرف شش ماه که امریکا را مجبور به نصب سیستم پالانکس سی رم کرد که ان هم چنداد موثر در مقابل سیستم میزایل نمیباشد وتصمیم به تخلیه ان دارند.

تمام پایگاهای امریکا در ساحه عملیاتی توپ های ذیل قرار دارند.
برد اعظمی هاوان وسط 5 کیلو متر میباشد
برد اعظمی هاوان غرنی 8 کیلو متر میباشد
برد اعظمی 82 الی 7 کیلو متر میباشد
برد اعظمی 75 الی 7.5 کیلو متر میباشد
برد اعظمی بی ام یک از داخل میل 8 کیلو متر میباشد
برد اعظمی بی ام یک شارت بدون میل 8 کیلو متر میباشد
برد اعظمی مرمی بی ام چهل شارت بدون میل 15 کیلو متر میباشد

نظر به ماده قانون اوباما در قدم نخست کسانیکه در محدوده برد سلاح سقیله مجاهدین یعنی از ساحات که بالای پایگاه های امریکایی درولایات قندهار، هرات، مزارشریف، گردیز و ننگرهار انداخت میگردد و در قدم بعدی تمام کسانیکه در دیگر ولسوالی ها طراحی برای عملیات نموده و با عملیات برق آسا از  محدوده برد میزایل شان روزانه می ایند انداخت مینمایند و دوباره متواری میشوند. پس در این صورت همیشه اتباع امریکا در خطر جدی هلاکت قرار دارند. بنا مطابق متن مهندسی شده قرارداد که توسط خاینین امضا شده تمام مردم در محدوده جغرافیای افغانستان تحدید به اتباع امریکایی ها میباشند بنا واجب القتل میباشند.

ولی این قرار داد ها برای نظامیان امریکایی چنداد مهم نیست چنانچه که ان را برای ما بزرگ نمایی میکنند. اگر این قرار داد هم نباشد هواپیماهای بی سر نشین امریکایی عملیات کشتار و جاسوسی را در خاک افغانستان، پاکستان، ایران و دیگر همسایه ها از افغانستان طبق معمول انجام میندهد. سرو صدا های نواز شریف در واشنگتن بر علیه پرواز هواپیماهای بی سر نشین از افغانستان و عملیات کشتار در خاک پاکستان با وجود عدم موجودیت قرار داد با جانب امریکایی بجای نرسید،مردم افغانستان که قبر شان توسط امضا کنندگان و خاینین ملت کنده شده برای همیشه در سایه ترس از تجاوز و نابودی زندگی خواهد کرد.

امریکایان برای عملیات ترور و کشتن مسلمانان جیز فهم بدون داشن پایگاه در داخل و یا در نزدیک کشور های اسلامی با جغرافای بزرگ  محاط به خشکه و دور بودن ان از پایگاهی امریکایی که در کشور های عربی مانند (بهرین، اردن، عربستان و غیره) مستقر میباشد فرستادن کمندو و رفت و برگشت هواپیماهای بی سر نشین برای عملیات بسیار مشکل و ریسک بالا برای تجاوز و کشتار مسلمانان را دارند و حتا در بعضی نقاط نا ممکن میباشد. پس در این صورت به  نظامیان امریکایی اجازه پایگاه در قلمرو افغانستان را ندهید تا وجیبه دینی خود را بجا و مردم مسلمان خود و کشور های همسایه را در امن سازید.

را چاره در این است که امریکایی ها را انقدر دور از خاک خود فرستاد که نه هواپیماهای بی سر نشین و نه کمندوهای شان برای تجاوز و کشتار به خاک افغانستان بیایند که این کار از منظر تاکتک نظامی امکان پذیر است زیرا افغانستان محاط به خشکه است و امریکا نمیتواند از ناوهای هواپیمابر خود جغرافیای افغانستان را بشکل موثر هدف قرار بدهد.

جاپان به پایگاه های امریکا همیشه در پیشنهاد میکند که جزایر ما به تهدید چین و خاک ما به تهدید موشک های هستوی کوریای شمالی مواجه است ما به تکنالوژی و نظامیان بیشتر ضرورت داریم و از شما کمک و پول هم نمیخواهم لطفا به مردم جاپان اجازه دهید تا به پا بیستیم و از خاک خود دفاع کنیم، ولی امریکایان کشتار 3000 نظامی در پیرل هاربر را از یاد نبرده اند در جواب جاپانی ها میگویند مطابق قرارداد امضا شده توسط شما امنیت شما و خاک شما به نظامیان ما مربوط میشود و شما حق تکنالوژی و نظامیان بیشتر را مطابق قرارداد امضا شده ندارید.

امریکا با داشتن پایگاه های دایمی در افغانستان مانند کشور های عربی در دراز مدت اهداف ذیل را تعقیب میکند.

1- گروپ مافیای بزرگ دولتی برای پای بوسی بخاطر بدست اوردن چوکی و مقام دولتی و قسم خوردن به اجرای دستورات پایگاه دین و ناموس خود را فدای باداران امریکایی میکنند  تا سمت های در پست های دولتی مانند ریاست جمهوری، وزارت خانه ها، مقام ولایات، ریاست ها، قوماندانی های امنیه و دیگر پست های نظامی و غیر نظامی را بدست آورند که در صورت سستی و سرپیچی از دستورات و اوامر پایگاه از کار عزل و افغان خاین تر  را جانشینش میسازند که با دوام این سلسله نیازی به انتخابات نخواهد بود اگر انتخابات هم باشد برای فریب مردم طراحی میشود که چنین تجربه را کشور های ترکیه،اردن ، بهرین، عمان و دیگر ملت های مسلمان دارند.

2- ادارات مربوط استخبارات توسط اجنت های که از پایگاه ها دستور میگیرند باعس اذیت مسلمانان دستگیری و سپردن مجاهدین به باداران در داخل پایگاه و انتقال شکنجه مسلمانان در زندان های سیاه و بدنام شان. مانند دستگیری ابو نصر به کمک استخبارات ایتالیا و تحویل دهی وی به سی ای ایی و انتقال شکنجه وی در زندان های سی ای  ایی در خاور میانه از مثال های برجسته خیانت امریکا میباشد که با پیگیری این قضیه و بی گناهی ابو نصر ریس استخبارات ایتالیا و همکارانش تحت پیگرد قانونی در دادگاه های ایتالیا به خاطر خیانت به وطن و پول ستانی از سی ای ایی قرار دارد.

3- مزدوران حلقه به گوش امریکا در افغانستان در اخیر هر ماه با موترهای شیشه سیاه داخل پایگاه شده راپور فعالیت ماهانه فاحشه خانه ها، خانه های امن برای زنان فراری، قمارخانه ها، صالونهای رقص و شراب خوری و تعداد کسیر دختران که وظیفه ترویج لباس های غربی و بیحجابی در کوچها وپسکوچه ها را دارند تقدیم نموده و معاشات دالری را همراه با بخشش ها از درک فعال نگهداشتن این پروژها توسعه دادن و تعداد جوانان که به بیراهه کشانده اند اخذ نموده دو باره به شهر ها بر میگردند که خترناک ترین و نا محسوس ترین بلای برای نسل اینده افغانستان میباشد.

4- شنود، جمع اوری و ذخیره اطلاعات از تمام شبکه های مخابراتی و سیستم های انترنتی افغانستان و ردیابی مجاهدین و مسلمانان که سر تسلیم خم نمیکنند توسط تلفن های همراه شان و هدف قراردادن توسط هوپیما های بی سر نشین مانند اطلاعات که توسط ادوارد سنودن به رسانه ها رسید که از جمع اوری و ذخیره دو ملیارد تماس تلفونی در افغانستان توسط سی ای ایی خبر داد.

5- استفاده گسترده از رسانه های که همیشه در خدمت استعمار اند و از پایگاه های دایمی شان در افغانستان برنامه میگیرندو سپانسر و پرداخت دالر برای تلویزیون ها، رادیوها، رسانه ها و دیگر سرگرمی های که امریکا را بسیار به اسانی به اهداف مطروهه واشنگتن میرساند مانند برنامه های ستاره افغان، بانوی شایسته افغان،رقص دختر افغان، سریال های مبتذل و ترتیب برنامها بر علیه مسلمانان، مجاهدین، رسوم  اداب و شعایر اسلامی و ترتیب میزهای گفتگو با دعوت سکولار ها و کسانیکه ایدیالوژی غربی دارند سیاست مداران و نخبگان مسلمان را هرگز در بحث راه نمیدهند تا نسل جوان از همه جریانات و واقعت ها دور و با مفکوره و عقیده سیکولاری و غرب گرا به بار ایند و صدها برنامه که در دیگر کشورهای اسلامی امتحان و نتیجه داده است در افغانستان به طور منظم اهسته اهسته تطبیق و برای کسانیکه این برنامه ها را هر چه خوبتر عملی سازد از طرف امرین در داخل پایگاهای امریکا استقبال و دالر های تشویقی داده.

7- ایجاد اقتصاد مافیایی و ایجاد این نظریه در افکار عامه که این امریکا واین پایگاه است که نان و لباس و زندگی میدهد ورنه همه از گرسنگی میمیرند، در حالیکه در 14 سال دوره اشغال هیچ بند برای تولید برق و ابیاری ساخته نشده و حتا برق کابل ورداتی میباشد و هر لحظه امکان قطع ان اجود دارد، در افغانستان هیچ  سیستم کانالیزاسیون اجود ندارد و چند سیستم کانالیزاسیون که در کابل اجود داشت از بین رفت. هیچ سیستم ابرسانی جدید و عمده اعمار نگردیده انبوه کثافات در هر منطقه توسط باران به زمین نفوذ کرده آب های تحت لارضی را الوده  ساخته که بعد از چند سال استفاده از چاه های خانگی آب ناممکن میشود.  

8- در صورت حمله هوایی اسراییل و امریکا به مراکز هسته یی ایران بدون سوخت گیری هوایی تعداد انبوه هواپیماهای اسراییل و امریکا نمیتواند با صد ها تن بمب از اسراییل ایران را با فاصله 3000 کیلو متر و دوباره برگشت به طور موثر مورد حمله فلج کننده قرار دهد پس نیاز است تا هواپیماهای سوخت رسان از بگرام و قندهار برای هواپیماهای اسراییل و امریکا سوخت رسانی کند که در این صورت حکومت ایران حق دارد پایگاهای امریکا را در افغانستان مورد حمله موشکی قرار دهد که در صورت تلفات ملکی افغانستان حق انتقاد ندارد چون  افغانستان خاک خود را سکوی پرتاب برای متجوزین قرار داده است.

9- بعد از امضای پیمان استراتیژیک در هر گوشه از کشور های همسایه که هر بلای امد انتقاد بالای افغانستان بوده و جرمانه را کسانیکه دالر برایشان نمیرسد خواهد پرداخت. و دولت افغانستان چون رادار ندارد با استفاده از دور بینهای طفلانه تعداد و نوع هواپیماهای رادار گرز را تشخیص و از محکوم کردن عملیات های کماندویی بالای کشور های همسایه و پوزش خواستن از خانواده های قربانیان ان فرست دولت داری نخواهد داشت.

تنز: در قدیم یک لابالی در خانه ملک همسایه بود بعد از چند وقت ملک به تنگ امد گفت برو از خانه من لابالی گفت میروم ولی این یک میخ را در دیوار کوفته ام در بدل مالکیت این میخ پول میپردازم ملک قبول کرد خط نوشته و امضا شد، بعدا لابالی خر مرده را در میخ اویزان کرد و گفت من سند ملکیت این میخ را دارم بعد از چندی ملک از بوی خر مرده خانه خود را رها کرده و جای دگر همسایه شد.در اینجا هم اگر جای یک میخ را هم در خانه خود برای امریکا قبول کردیم عاقبت  دعوای مالکیت تمام کشور را میکنند.

با احترام زبیر

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x