غزل/ عاکف مهاجر

عاکف مهاجر

بس دی یاره نور به دې  زه نه یادوم
زړه کې لا انځور به دې زه نه یادوم

نوم به دې په زړه لیکلی وران کړمه
نوره په هیڅ تور به دې زه نه یادوم

نن راته نزدې راشه بیا نه راځم
هادخولګۍ پور به دې زه نه یادوم

زما نه شوې د بل د زړه دوا شولې
نور دپایزیب شور به دې زه نه یادوم

یاد دې له زړګي باسم مجبوره یم
ها دمینې اور به دې زه نه یادوم

راغلمه په چم دې خو ته نه ولې
ها دیاری کور به دې زه نه یادوم

څومره که عاکف رنځور بې تا شمه
وایمه ضرور به دې زه نه یادوم


د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن دلته کښته کړئ