د اوښکوامیل/تپاندزُهاد

تپاند زُهاد

اوښکي اوښکي مي ژوند ون دي اوښکي اوښکي مي حالت دي

اوښکي اوښکي مي امید دي اوښکي اوښکي مي فرصت دي

اوښکو اوښکوته حیران یم اوښکي اوښکي مي راڅاڅي

اوښکي اوښکي مي ډیوه ده اوښکي اوښکي مي حسرت دي

اوښکي اوښکي مي زړګي دي اوښکي اوښکي مي ده مینه

اوښکي اوښکي مي جانا ن دي اوښکي اوښکي مي الفت دي

اوښکي اوښکي فیصله کړي اوښکي اوښکي ترینه ځارسي

اوښکي اوښکي مي راو یښ کړي اوښکي اوښکي مي عادت دي

اوښکي اوښکي مي دي ستوري اوښکي اوښکي مي اسمان دي

اوښکي اوښکي مي خاطر دي اوښکي اوښکي مي هجرت دي

اوښکي اوښکي مي و صال دي اوښکي اوښکي مي هجران دي

اوښکي اوښکي مي ده حوره اوښکي اوښکي مي جنت دي

اوښکي اوښکي زه”تپاند” یم اوښکي اوښکي مي خیالونه

اوښکي اوښکي زه”زُهاد” یم اوښکي اوښکي مي صفت ديتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.