د سپين جومات منار/ فقير

فقير

بیا به ووهي ازار دسپــــین جومات
ها چې نه درومي په لاردسپن جومات

شاګـــردان دکلـــیسا دعصرغواړي
چې نسکورکړي دنګ مناردسپین جومات

خبرنه دي چې تر تخت سراء کوز شول
چا چې وخوړو ګذاردسپـــین جومات

له ازله خدای ميئن یو پیدا کړي
مدرسه اوپه سنګاردسپین جومات

خیردی ته په خپل پتلون اوټایي نازکړه
ماته ښکلی دی دستاردسپین جومات

زمانه دې رنګ بدل کاندي فقیره
موږبه ساتولوړ وقاردسپین جومات

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د