شاعر او ليکوال الحاج پير محمد کاروان

مور نعمت دی/ پيرمحمد کاروان

الحاج پير محمد کاروان

غږدې راته نه کاوه کاروان دې راته ونه وې
مورې مروروه وې قربان دې راته ونه وې

نه ګورې دژوندبېړۍ مې سختوڅپوواخيسته
ته خومې ماڼووې له بادبان دې راته ونه وې

ستاپه ستن اوستاپه تاريې ستاکفن ګنډلي وو
څيري مې ګريوان وله ګريوان دې راته ونه وې

پاڼې پاڼې توی شومه اوپاڼی پاڼې باديووړم
لاړې پسرليه له خزان دې راته ونه وې

ته دللمې ګل وې خوتا نه ويل چې تږی يم
ډک له اوښکوزړه وم له باران دې راته ونه وې

ښکلی لکه اوښکه درنجووم اوس په خاوروخړ
جان دې ومه جانه زماجان دې راته ونه وې

ستادمرګ داستان مې دژوندون په غېږکې ونيوه
ښکل دې نه کړم ګوره قهرمان دې راته ونه وې

ستانعم البدل خوپه ايمان که په لاس راشي بيا
لوی تاوان مې کړی له تاوان دې راته ونه وې

راشه تورپټکي کې مې دصبرسورګلاب کيږده
وايه دنرګسوله باغوان دې راته ونه وېتبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.