روغتیا

د سبزیجاتو لنډیز‎

لیکنه: فضل الدین احسان

tomatoرومي بانجان

علمي نوم :Lycopersicum esculentum
د تخم اندازه في هکتار کي :2 Kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 2) cm-1)
د بوټو شمير په في هکتار کي : 20000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 50 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 120 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقو کې د ١٠ ورځو په فاصله کي
د سرې اندازه :
نايتروجن :160 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :120 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : 20 ton په يوه هکتارکي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 80 kg مخکې د کرلو او 80 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرلونه
حيواني سره مخکې دځمکې د نرمولو څخه مخکې استعمال شي.

kokomarبادرنګ

علمي نوم :Cucumis sativus
د تخم اندازه في هکتار کي :2 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي :3 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 13333بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله :50 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله :150 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقو کې د ١٠ ورځو په فاصله کي د سرې اندازه :
نايتروجن :kg 120 في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتارکي
پوتاشيم :kg 80 په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجنkg 60 مخکې د کرلو او kg 60 د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

patatoکچــــالو

علمي نوم :Solanum tuberosum
د تخم اندازه في هکتار کي : 1500 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 10)cm-6)
د بوټو شمير په في هکتار کي : 6666 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله :25 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 60 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې 14 ورځې وروسته
په يخو منطقو کې د 12 ورځوپه فاصله کي
د سرې اندازه :
نايتروجن :kg 160 في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :kg 20 په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتارکي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن kg 80 مخکې د کرلو او kg 80 د ګل کولوپه وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکــــي د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

کـرم

علمي نوم :Brassica oleraceae
د تخم اندازه في هکتار کي :
قلمه دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 35714
بوټي ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 40 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 7 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هرو 14 ورځو کې
په يخو منطقو کې د 5-10 ورځو په فاصله کي
د سرې اندازه :
نايتروجن :120 kg في هکتارکي
فاسفورس: 60 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم 60 kg: په يوه هکتار کي
حيواني سره : 20 ton په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن60 kg مخکې د کرلو او 60 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې د نرمولو څخه استعمال شي

Radishملي سرخک

علمي نـوم :Raphanus sativus
د تخم اندازه په في هکتار کي : 5 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شيمر په في هکتار کې : 1333333 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 10 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 30 cm
ابياري :

په ګرمو منطقو کې په هرو 5 ورځو کې
په يخو منطقو کې په هرو دوه هفتو کې
د سرې اندازه:
نايتروجن : 80 kg في هکتار کې
فاسفورس: 60 kg في هکتار کې
پوتاشيم : 60 kg في هکتار کې
حيواني سره : 25 ton في هکتار کې
د سرې د استعمال وختونه :
نايتروجن 80 kg مخکې د کرلو
فاسفورس ټول مخکې د کرلو
پوتاشيم مخکې د کرلو
حيواني سره مخکې د ځمکې د نرمولو څخه استعمال شي.

ګلپي

علمي نوم : Brassica oleraceae
د تخم اندازه في هکتار کي :
قلمه دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي :28571 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 50
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : cm 70
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هرو 14 ورځو کې

يه يخو منطقو کې په هرو دوه هفتو کې
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن60 kg مخکې د کرلو او 60 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې د نرمولو څخه مخکې اســتعمال شــي .
په ګرمو منطقو کې 10 ton اسـتعمال شي

باميه

علمي نوم : Hibiscus esculentus
د تخم اندازه في هکتار کي : 1 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 4 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 50000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 30 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : cm 40
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هرو 13 ورځو کې
په يخو منطقو کې د 10 ورځو په فاصله کي
د سرې اندازه :
نايتروجن :120 kg في هکتارکي
فاسفورس: 60 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم 20 kg: په يوه هکتار کي
حيواني سره : 25 ton په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن60 kg مخکې د کرلو او 60 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

پالک

علمي نوم : Spinacia oleraceae
د تخم اندازه في هکتار کي : 13 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 400000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 10 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 20 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې هره يوه ورځ وروسته
په يخو منطقو هره يوه ورځ وروسته
د سرې اندازه :
نايتروجن :120 kg في هکتارکي
فاسفورس: 60 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم 60 kg: په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن60 kg مخکې د کرلو او 60 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
ټول پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

Aubergineتور بانجان

علمي نوم : Sloanum melongena
د تخم اندازه في هکتار کي : 2 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1.5 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي :33330 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 40 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 75 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقوکي وروسته د 15 ورځو نه
د سرې اندازه :
نايتروجن :160 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم 120 kg: په يوه هکتار کي
حيواني سره : 20 ton په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن80 kg مخکې د کرلو او 80 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
ټول پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

براکولي

علمي نوم : Brassica Oleraceae
د تخم اندازه في هکتار کي : 2 kg
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 33330 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 40 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 75 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کـي دوه ځلې
په يخو منطقو وروسته د 15 ورځو نه
د سرې اندازه :
نايتروجن :100 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم 60 kg: په يوه هکتار کي
حيواني سره : 20 ton په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن50 kg مخکې د کرلو او 50 kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
ټول پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

پياز

علمي نوم :Allium cepa
د تخم اندازه في هکتار کي :cm 5
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 5 kg
د بوټو شمير په في هکتار کي : 200000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : 5 cm
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 20 cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په 16 ورځو کې يو ځل
په يخو منطقو کې په 14 ورځو کې يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :120 kg په يو هکتار کې
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم : 80 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نا يترو جن 60kg د کرلو څخه مخکې او 60kg د ګل کولوپه وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني ســــره مخکــــي د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

بروسيل سپراوټ

علمي نوم :Brassica oleraceae
د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 1
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 5 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 28571 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 50
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 7cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هرو 14 ورځو کې
په يخو منطقوکي په 12 ورځو کې يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :100 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :60kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 20 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 50 kg مخکې د کرلو او 50kg د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

هوږه
علمي نوم : Allium stivum
د تخم اندازه في د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 800
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 2 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 60000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 10
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : cm 25
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په 8 ور ځو کې يو ځل
په يخو منطقوکي په 10 ورځو کـي يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :120 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :80 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 60 kg مخکې د کرلو او 60kg ګل چې نبات10 cm ته ورسيږي بايد استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

کاهو

علمي نوم : Lactuca sativa
د تخم انـدازه فـيد تخم اندازه في هکتار کي :Kg 2
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1.5 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 266666 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 15
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : cm 25
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقوکي په 10 ورځو کې يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :130 kg في هکتارکي
فاسفورس: 60 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :60 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجنkg 65مخکې د کرلو او kg 65 د ګل کولو په وخت کي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرلونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

ګازرې

علمي نوم :Daucus carota
د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 4
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1.5 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 83333 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 4-2
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 3cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په 11-10ورځې وروسته
په يخو منطقو کې 8 ورځو کې يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :100 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :60 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 50 kg مخکې د کرلو او 50 kg هر کله چې نبات 10 cm ته ورسيږي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

شلغم

علمي نوم :Brassica leraceae
د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 7
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 2 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 333333 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 10
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 3cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په 6 ورځو کې
په يخـو منطقـوکي په 5 ورځو کـي يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :100 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :60 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 50 kg مخکې د کرلو او 50 kg د ګل کولو په وخت کې استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي
مرچ

علمي نوم :Capsicum frutescens
د تخم اندازه في هکتار کي :قلمه
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1.5 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 6666 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 30
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 6cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقوکي په 10 ورځو کـي يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :100 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :60 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 25 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجن 50 kg مخکې د کرلو او 50 kg هر کله چې نبات 10 cm ته ورسيږي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

کدو

علمي نوم :Cucurbita maxima
د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 3
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 3 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 6666 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 100
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : 15cm
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په 15ورځې وروسته
په يخو منطقوکي په 12-5 ورځو کې يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :kg 130 في هکتارکي
فاسفورس: 90 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :150 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 15 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
نايتروجنkg 65 مخکې د کرلو او kg 65 هر کله چې 10 cm ته ورسيږي استعمال شي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

ګندنه

علمي نوم Allium porrum:
د تخم اندازه في هکتار کي :Kg 5
دتخم ژوروالي په خاوره کي : 1 cm
د بوټو شمير په في هکتار کي : 200000 بوټي
ددوه بوټو ترمنځ فاصله : cm 5
ددوه قطارونو ترمنځ فاصله : cm 10-7
ابياري :
په ګرمو منطقو کې په هفته کي يو ځل
په يخو منطقوکي په 13ورځو کـي يو ځل
د سرې اندازه :
نايتروجن :60 kg في هکتارکي
فاسفورس: 80 kg په يوه هکتار کي
پوتاشيم :100 kg په يوه هکتار کي
حيواني سره : ton 20 په يوه هکتار کي
د سري د استعمال وختونه :
ټول نايتروجن د کرولو په وخت کي
فاسفورس ټول مخکي د کرلو نه
پوتاشيم مخکي د کرولونه
حيواني سره مخکې د ځمکې دنرمولو څخه استعمال شي

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x