غزل/ سيد الهام

سيد الهام

ړنګ ﺷﻮﻱ ﻧﻪ ﺩﻱ، ﻻ ﺩ ګرﺍﻥ پلوﻧﻪ
ﺳﻢ ﭘﺭې ﺭﻭﺍﻥ ﻳﻮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺰﻟﻮﻧﻪ

ښکاﺭﻱ ﻟﻪ ﻭﺭﺍﻳﻪ، ﻣﻨﺰﻝ ﻗﺮﻳﺐ ﺩﻯ
ﺍﻟﻠﻪ مو مل ﺩى ، لارښود حبیب ﺩﻯ
په ناﺣﻖ ﺯﻭﺭ يو، ﺩ ﺣﻖ ﻓﻮځوﻧﻪ

ﺩﺩﻳﻦ عسکر ﻳﻮ، سنګر کې ﺍﻭﺳﻮ
ویاړ و سپیڅلي، ټبر کي ﺍﻭﺳﻮ
ﺧﻮﺏ ﺍﻭ ویښتیا ﻣﻮ ﻋﺒﺎﺩﺗﻮﻧﻪ

لږ ﻧﻪ بې ﺷﻤﺎﺭ ﻳﻮ، ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ جاﺭ ﻳﻮ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﮐړﻭ، آن که په ﺩﺍﺭ ﻳﻮ
ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻮ مکړې، ﺗﻞ ﭘﺍﮎ ﻧﻴﺘﻮﻧﻪ

ﻏﺮﻭﺭ به نه کړو ، حتما به پړ شو
ﮐﻩ ﻏﻔﻠﺖ ﻳﻮ ﻭړﻭ،بیا به په ځوړ شو
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ﻭﻱ، ﻧﻪ ﻧﺼﺮﺗﻮﻧﻪ

د جهاد لار کې، تېر له دنيا یو
ﻓﺎﻧﻲ ﺩﻧﻴﺎ نه ، خوښ په ﻋﻘﺒﺎ یو
نصیب زموږ کړې، شهادتونه

ﺩ رب ﺭﺿﺎ ﻣﻮ ، ﺩﺍﺭﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺩه
شکر ﻻﺭښوﺩ ﻣﻮ، ﻧﺒﻲ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺩه
اخلو له کړو یې، نیک الهامونه

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.