غزل/ حبيب الله تراب

 حبيب الله تراب

زولـنـې چـې شرنګوم په میـنه مینه
آزادي را ویــښـوم پـــه میـنه مینه

د حالاتـو پـه ګرداب کې را حصار یم
چې ستا ناز په اوږه وړم په مینه مینه

د خـواږه عشق له اثره متــاءثـر یـم
چې اورونـه قـبـلـوم پـه مینــه مینه

مـا د پاک الله رضـا پـکې مـونـدلـې
چـې د مینې قـدر کـړم په مینه مینـه

سـتا لپاره بـه پـه سر ټوله دنیا وړم
ستـا رضـا حـاصلـوم پـه مینـه مینـه

د دنیا له محـدود ژونـده بې پروا یـم
چـې ابـد ژونـد لـټوم پـه میـنه مینه

لـه تیارو سره عـادت یـمـه جـانـانــه
شفې پـه ویښه تیروم پــه مینه مینه

ستا په نوم حبیب الله تراب ژوندی یـم
ستا په نـوم ژونـد تیروم په مینه مینه

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.