عبدالباري جهاني: د ترخې او نه هېرېدونکي خاطرې په باب!

څو ورځي مخکي مي د یوه ترخه او نه هېرېدونکې خاطره په نوم یو مضمون ولیکی. دا مضمون، له نېکه مرغه، ښه زیات ولوستل سو او زما تر انتظار زیات یې هرکلی هم وسو. یوازي زما د فېسبوک پر صفحه باندي تقریبا شپږ سوه تبصرې ورباندي ولیکلي سوې؛ او په پوړه زړه ویلای سم، چي … Continue reading عبدالباري جهاني: د ترخې او نه هېرېدونکي خاطرې په باب!