هیڅ ونه موندل شوه

داسي ښکاری چې تاسو هغه څه ونه موندله چې پسي ګرځئ، کیدای شي پلټنه/سرچ مرسته وکړي.
Back to top button