توره لیکل کوي

یو ځل بیا اسلامي امارت د جهان په ذهنونو کښي تازه شو

ویل کیږي چي صفت هغه دي چي مخالف لوري یي ستا په حق کښي ووايي. (یو ځل بیا د جهان…

بیرغ او د مسلمانانو تاریخ

د بیرغ استعمال خو د نړی په ټولو هیوادونو، مذهبونو او ګوندونو کښي معمول او رائج دی. او د یو…