پخې خبرې

  • resha kitab

    پخې خبرې

    •    د الله تعالی کتاب د زړونو درمل دی. •    په هغه ورځ وژاړه چې درنه تېره شي خو هيڅ…

Back to top button