برخه: د روژې تحفې

د روژې شلمه تحفه

نننی زرین اصل : د نن ورځی ځوانان ډیر درانه وزنونه پورته کولای سي خو…

د روژې نولسمه تحفه

د نن زرین اصل : رسول الله (ص) فرمایلی دي چی پر درو کسانو ترحم…

د روژې اتلسمه تحفه

نننی زرین اصل : کلمه طیبه د دوو برخو څخه جوړه ده . په دواړو…

د روژې اوولسمه تحفه

د نن زرین اصل : محترم وروره او محترمی خور! ته به روژه نیسې، لوږي…

د روژې شپاړسمه تحفه

د نن زرین اصل : د روژې مبارکه میاشت تر نیمایی واوښته او مرحبا په…

د روژې پنځلسمه تحفه

نننی زرین اصل : روژه د جسم او روح دواړو له پاره ده . جسم…

د روژې څوارلسمه تحفه

نننی زرین اصل : روژه د الله یو امانت دی . په دې امانت کی…

د روژې دیارلسمه تحفه

د نن زرین اصل : رسول الله (ص) فرمایلی دي : آیا زه دا درته…

د روژې دوولسمه تحفه

نننی زرین اصل روژه یوازی د خوراک ـ څښاک څخه ډډه نه بلکی د ژبې…

د روژې یوولسمه تحفه

د روژې یوولسمه تحفه څنګه چی په دې میاشت کی هر ښه عمل او هر…