د روژې تحفې

د روژې لومړنۍ تحفه

لیکوال : نثار احمد صمد ګرانو دوستانو ، د تیرو پنځو کالو غوندی یو ځل بیا ستاسو د معلوماتی خدمت…