پښــــتو ادب

راغاړې ووزه- دسید احسان الله الهام شعر

  کله چي قصـــد وکـــړم چـي تانه بې پرواغوندي شـم ګريوان مي لوندشي په مړواوښکواورسواغوندي شــم راتـه پــه فــکـــرمــي دزړه زخـــمــــــونه کـــــم ښـــکاره شي ستـا وبڼـــوته  چـــي وګــــــورم وارخــطــــاغـــونــــدي شــم

نور ولوله »

زما کمکی اختره ! (محب الله وثیق)

زما کمکی اختره ! اې دمینې او الفت سمبوله ! اې دسوکالۍ، ارامۍ ، خوښۍ،او نېکمرغۍ قاصده ! تا خو عادت درلود چې :    موږ ته به دې موسکا او خنداګانې راوړلې ……. دغمونو او ویرونو ټغر به دې ټولاوه ……. دخوشالیو زېرې به درسره مله وو….. له ځان سره به دې دالفت ، یوون ، محبت ، او ...

نور ولوله »

باغي- د سید احسان الله الهام شعر

څوک چي سرخم نکړي دنياکي درحمـــان ج پــه وړاندي هــغــــه باغي دى معــتبـــــر دى دشـيــطـــان پــه وړانــدي منکـــر رقــيـب ته تــوري خـــاوري وي کـيمـيـا شي ورته چي مسـلمــان غــدار څــرګنــد شــي د ايمــان په وړانــدي دبــدبـخــــتـــۍ اوبــــدرنـــګۍ دســــتــــړولارومــــل شي

نور ولوله »

سپيڅلى انقلاب

  له غــريــوه ډک زړه مي کـو ګل  کي ناقـرارغــو ندي دى لکه پر هــــروينــي ترې څــــاڅــي او بيمـــــارغـوندي دى غليـمـه تنـــده به کـــړي مــــاتــــــه ستــــاپه تـــــويـــو وينــو بيامــو سپيڅـــلى انقـــلاب درته خمــــارغـــونـــــدي دى داڅــه دنـــن خـــبــره نـــده چـــي تــــر ې ګـوډ او مـات ځــــې

نور ولوله »

مناجات: باداره ! دغه جنګ دې…

د مبارکي روژې  د وروستۍ لسیزي درشل ته : باداره! دغه جنګ دې … مـــــــــــــــــــوږ نه ذليلــــــــــوي . باداره! دغه جنګ دې … مــــــــــوږ نــه شـــــــــــــــرمــــــــــوي. باداره ! دغه جنګ دې… زمـــــــــــــــــــوږ خپلـــواکـــــۍ نه اخلي .

نور ولوله »