پښــــتو ادب

 • دپښتون بخت

  (وړه) دپښتون بخت په قرآن او په پښتو کې دی چا دواړه بندیان کړل؟ یو په ځېل بل په جلتو…

 • حماسي لنډۍ ( مسجون )

  هیواده زیری مې درباندېد ستا له غیږې صلیبیان په تیښته دینه دهلمند مخ ته شملوروپه یرغلګرو دي راوستي ماتمونه دکندهار…

 • په قرآن ننګ

  پر سپین قرآن بلې لمبې دي ، یهودیان یې سوځي ستاسو پرضد مسلمانانو انګریزان یې سوځي چې په قرآن غیرت…

 • دزندان فکر

  ځي مي چي اوښکې دګريوان په لوريفــکــــريــــــــم وړى دزنـــدان په لـــوري زړه درته کـــم نـکــــړې اســيـــره آشنـا!دمظـــلـــوم آه ځـي ديـــزدان…

 • saboor 1

  غزل عبدالصبور روفی

  هــــرڅه دې منــم خـــــــوچــــــاته مــه وا يه څــــنګ له به درځـــم خو چــــاته مــــــه وايه ته خــــود مــــين زړګـــې ارمــان…

 • دآزادۍ سهار

  دآزادۍ ســـهـــاره! چــــــا کـــړې حـــصــار مــا درتــه کــــــــړى تــرســپـېــدو انـتـظـــار ګوره ! که ستا په ننګ مي پرې شي مرۍ…

 • نسخۀ علاج

  از پوهندوی شیما غفوری نسخۀ علاج «مادر» چه عزیز است و چه موجود عجیب استفـریاد و فغان از سر دردش،…

 • دا انصاف دی؟

  کار ، محنت دخدای رضا دههر کاســـب دوســت د الله ده خــــو د هر کار په انجام کېامتـیا ز  د…

 • دنيا دار كه مستغني په سيم وزر دي

  شعردنيا دار كه مستغني په سيم وزر دي هنرمندو سره ګنج دخپل هنردي بيهوده به زورور  وځان ته وايي د…

 • نظم: رسول الله ص ویلي – زمـــوږپېشوا ویلي

  نظمرسول الله ص ویليزمـــوږپېشوا ویلي خپلــو یــارانو لرهدزړه ګلانو لـــره زماپر امت را روانیو بې انصافه دوران شي به پیدا…

Back to top button