شعـــــرونه

دکمان غشى – سید احسان الله الهام

ورځه جانانه خداى دي مل شه دسنګــرپه لوري دکمـــــان غشـي واروه ديــــــرغلــګــــــــرپه لـوري هغه نادان دي چي دجهـــــل په مـــــزلــــوروان دى عاقل خو تل ځي دمــــراب او دمنــــبر په لــــــوري ته که ددين اودوطن په ننګ ځواني کړې قـــربان

نور ولوله »

بدري يادونه – سید احسان الله الهام

فضل دبــاداردى لــه زلمــــــــو ډک سنګـــــرونه دي لاروګـودروکي بيــاراښنکېل غــربي ځواکونه دي کلـــه شوى راتلـلاى اريــانـاتــه کـــه معـــذورنه واى هېردي ورنه هـــېردي ورنــه هېــرزاړه وخــتــونـه دي

نور ولوله »

زه دمدني جانان په مينه کي ملنګ ښه يم

زه دمــدني جـــانــــان پـــه مـيـنـــه کي مـــلنـــګ ښـــه يـــم پروت يـم که پرخـــاوردســـروزروتــرپــالنــګ ښــه يــــم ذکــــرمـي پــــه ژبـــــه الله هـــــو دي رابـــشي ســکـــــــــون خوښ يــــم مطـمــئين يمــه بادشــاه يـم تراورنګ ښه يـم

نور ولوله »

پختنی موری پختون زوی به دی نه وم – که می دین وطن ناموس ساتلی نه و

که مرمیو می تتر خولی نه و یا دوشمن نه می سنگر نیولی نه و مخ می تور کری بل په مخ لاری راتو کری که په ننگ باندی می سر سیندلی نه و بیا می قبردگودر په غاره جور کری که می نوم د قهرمان گتلی نه و پختنی موری پختون زوی به دی نه وم که می دین ...

نور ولوله »

معنى داره کلمه – سيد احسان الله الهام

زما دجــــانــان مينـــه ترعســــلو هــــم شيــــــرينــه ده پاکــــه ده مستـــــــوره ده ترلمـــــرهـم راته سپينـه ده ځـم به ورســــره دخـــداي پـــه فضـــل ترکـــــوثــــره زه دامي عقـــيـــده ده ګـــډه زمــــــــــا دتن په وينــــــه ده زخم دګــــنــــــاؤجـــــــــوړوي تــــــل پـــــه يـــوه نـــظــــر والله بخـــتــــــوره زرمــــــــوره جــــــــــوهـــــريـــنــــه ده

نور ولوله »

زما سندره – عبدالروف قتيل خوږياڼى

زه د زړه پــــــــه تــــــودو وينـــــــو اوبــــــــوم د ارزو بـــــوټي خـــداى خبر دى چې بــــــــه څــه کــړي اشنــا ماته پېرزو بـوټي فضـــايي ټپـــوسان گــــــــــرځي ښکار کــــوي خـــــوارې بـلبلې گـــــل ورينــــــې شملـــــــې وژنــــــــــــي نـــالوي د غـمـو بوټي

نور ولوله »