شعـــــرونه

ګوره غليم پړ دئ

ګوره غليم پړ دئ غازي وار چي دي خطا نكړيدرومه مخ په وړاندي قدمونه دي پرشا نكړې ستاپه لاس يې مات كړ دمادي عصرمغرورقاتلپام كوه جانانه چي نصرت هير دمولىٰ نكړې ډير ورنه  ډاريږي  غلامان  ديرغلګروديدغه ستاغيرت دئ چي ته ډارله دې بلا نكړې

نور ولوله »

يادونه

mujahideen

په شجاعت چي به يې وو د حـــــق كاروان ښايستـــــه هغه زلمــــي شول شهيـــــدان اوس قبرستــان ښايسته چي زيبـــــائي د مخ يې ولاړل په فــــراق د جانـــــــان په ستـــــارو به نشي شيـــــــن مخ د آسمـــان ښايسته چي يې غـــوټۍ د اميـــدونـــــو سپـــړېــــــــدلي نه وې ګران طالب جان درځي لحــــــده ژر كړه ځان ښايسته

نور ولوله »

د مرميو باران

HOLY-SMOKE-BULLET

دمــــــــرمــــــيــو بــــارانـــــونه دي اوريــــــږيڅــــه زخمـــونه څــــه مــرګونه دي اوريــــــږي بې ګـــناه دګـــنهــګار په نامـــه تــــوردىله هــــر لــــوري پرې اورنه دي اوريــــــږي دپاك خــداى دپاك نامه قـدرچي ډېر كړيپر هغـــويو بمــــبـارونه دي اوريــــــږي

نور ولوله »

حیرانونکئ حقیقت

یونــــااهــله کــــورنۍ په شیخ پــــوره کېچي لـــه ښځې وه دزوئ زوئ په اسره کې ددې ښځې څــــلورلــــوڼې ګل غوټئ وېدخالق لــــه لــــــوري سرپرسرډالۍ وې ټوله کــــوریه په څپوکــــې درحمت ووخـــــــودښځې ومېړه تــــــــه ذلالت وو

نور ولوله »

له خوښيو سره

New-Dawn

دځوانى عمر مى تيريږي له مستيو سرهلاس  او ګـريـــوان  يمـه  شــيـن  زړه لــه  اسـوېليو سره د انقلاب وناكردو ته حساب چا نيولىڅو مړوندونه راته مات شول له شرنګيو سره وطنه خپل مي يې اوخپل دي يم اوخپل به مي يېدرته به يونه شم هيڅكله له پرديو سره

نور ولوله »

محمده ! ﷺ

muhammad

محــمـــده ! زمـــــوږ ځــــان درنه لــوګى شه زموږ ژوند او زمـــوږ شـــان درنه لـــوګى شه چي موږخوښ اوستاخاترپرې مانده كيږي پوره مه شه زمــوږ ارمـــان درنه لـــوګي شه په تكليف ،رنــځ او زخمــونو كي صــابره دهر رنــځ هـــر يو درمـــان درنه لــــوګى شه

نور ولوله »

بيا دي غازي دبري مخه څوك نيولى نه شي

mujahideen

اې دوحـشـت تــيارو تښــتۍ چــي رڼا درغـله دسپــيـنو تـورو لـه ســرو څـخـه برېښنا درغـــــله د يرغلــګـــرو ســـره مــلــه اربــكي نـادانه ! دكونډوساندې درپه زړه كړه كه حيا درغـــــله په غوړلستوڼي پسي تېزتېز لكه خاوره درومې له غــريــبـانـو څــخــه  ډاركـړې  چي  بلا درغـــــله

نور ولوله »

خو، چې لمر وخيژي – قتيل خوږياڼى

New-Dawn

وركې بــه دغـه تورې شپې شي؛ خو، چې لمر وخيژيدا تــورې لــــړې به خورې شي؛ خو، چې لمر وخيژي د سباوون روښــــانـــه وړانــگې بــه تياره وركه كړيليرې لـــــه هر څه به پردې شي؛ خو، چې لمر وخيژي قــــوارې ټـولـــې بـــــه څـرگنــــــدې شي پـخپلـــــه بڼهښكاره به هـــر چا ته څېرې شي؛ خو، چې لمر وخيژي

نور ولوله »

دامي ګران دى

تــاته شـــــوى دى ګلاب راباندي ګـــران دىستا بـيـان كــــوي كتاب راباندي ګـــران دى خوش اخـــلاق مي ســـتاله رويه  دزړه سر دىنه بد خـــوى او نه بې آب راباندي ګــــران دى پكي نغــــاړي دالله او رســـــول مــــدحـــهدملاصــاحب خـطـــــاب راباندي ګــــران دى

نور ولوله »