اسحاق اختر

آيا په ويډيو کي شکنجه کوونکي رشتيا هم نيول سوي دي؟

اسحاق اختر د هغه مظلوم مسلمان د شکنجي د ويډيو په نشريدو سره : چي د (ظالم قومندان سردارولي) ظالم…

ډیموکراسي یعني کفر ده – (څلورمه برخه)

د رايې ورکولو حق او آزادې : (څلورمه برخه) ليکنه : اسحاق اختر په ډيموکراسې کې يو اصل دا دی…

ډیموکراسي؛ یعنې کفر – درېيمه برخه

اسحاق اختر د اکثريت په رايه پريکړه کول د ډيموکراسې ټول اصول په عمومې ډول په دوه کټګوريو سره ويشل…

ډيموکراسي؛ يعنې کفر ـ دويمه برخه

اسحاق اختر په تېر پسې د ډيموکراسې دکفر بل دليل دقانون اونظام ټاکلو واک دی: په لومړۍ برخه کې د…

ډيموکراسي؛ یعنې کفر – لومړۍ برخه

اسحاق اختر ډیموکراسي په خپل تعریف کې کفر ده: ډیموکراسي ته په نننۍ زمانه کې زیات اهمیت ورکول سوی دی  …