ټیګ: تازه ټاکل شوی

والی تازه سمنگان: از خو خیستیم دیدیم والی شدیم!

سلسله فکاهی های سیاسی کج کلاه خان در سمنگان یک والی آمده نام اش براهیمی است میگوید صبح از خو…