حمدالله دانشمند

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «لسمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنتي حورو شعرونه او غزلونه: په جنت کې به د جنتي حورو…

جنتونه اؤ د هغوی نعمتونه! «نهمه برخه»

لیکنه او راټولؤنه: م. حمد الله «دانشمند» د جنت حورې، مېرمنې؛ د هغوی شرف اؤ غوره توبونه پۀ یو لړ…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «اتمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنتیانو جامې، ګاڼې او د هغوی ډولونه: په ګڼ شمېر آیتونو او…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «اوومه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنتیانو خوراک، څښاک او د هغوی ډولونه: په یو شمېر آیتونو او…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «شپږمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنت مېوې او مرغان: وړاندې یادونه وشوه، چې د جنت ونې خزان…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «پنځمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنت درختې او د هغوی ستروالی: په زیاتو آیتونو او نبوي حدیثونو…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «څلورمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنت نهرونه، ویلې، چینې او حوضونه: په جنتونو کې د اوبو سمندر، د…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «درېیمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» د جنت ښکلې ماڼۍ، خېمې، د هغوی وچتوالی او ځلا! : لوړ رتبه…

جنتونه او د هغوی نعمتونه!«دوهمه برخه»

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله «دانشمند» وړاندې له دې، چې د جنتونو له پراخي، د دروازو له شمېر او…

جنتونه او د هغوی نعمتونه! «لومړۍ برخه»

لیکنه او راټولونه: مفتي حمد الله «دانشمند» الحمد لاهله، و الصلوة علی اهلها. اما بعد: په پام کې لرم، چې…