د افتاء اصول

د افتاء اصول / اتمه برخه

لیکنه او را ټولونه: م. حمد الله دانشمند فتویٰ د صحابه و (رضی الله تعالی عنهم) په زمانه کې: ابن…

د افتاء اصول / اوومه برخه

لیکنه او را ټولونه: م. حمد الله دانشمند د صحابه او تابعینو (رضی الله تعالی عنهم) تګلاره په افتاء کې:…

د افتاء اصول / شپږمه برخه

لیکنه او را ټولونه: م. حمد الله دانشمند فتویٰ په نبوي عصر کي: په بشري ټولنه کې د فتوي چارې…

د افتاء اصول / پنځمه برخه

لیکنه او را ټولونه: م. حمد الله دانشمند له فتویٰ ورکولو د سلفو وېره - عبد الله بن مسعو او…

د افتاء اصول / څلورمه برخه

لیکنه او را ټولونه: م. حمد الله دانشمند د فتوى ستر شان او د سلفو له هغې نه وېره! "امام…

د افتاء اصول / درېیمه برخه

لیکنه او راټولونه: م. حمد الله دانشمند د افتاء او قضاء تر منځ څو رغنده توپيرونه: (الف) :فتوی د شرعي…

د افتاء اصول / دوهمه برخه

ليکنه او را ټولونه :م. حمد الله دانشمند فتوی په درې برخو وېشو: "فتوی تشریعیة، فتوی فقهیة، فتوی جزئیة". لومړۍ(۱)…

د افتاء اصول / لومړۍ برخه

ليکنه او را ټولونه :م. حمد الله دانشمند "فتوی"په فتحه (زبر)د "فا" سره مشهور دی، په ضمه (پېښ) د "فا"…