فدا محمد نومير

 • شعـــــرونهطالبان

  هر څه خپل سوه/ فدا محمد نومير

  فدا محمد نومير خاوره خپل سوه هوا خپل سوه اختيار خپل سو کلی خپل سو بانډه خپل سوه او ښار…

 • شعـــــرونه

  تا کافر حاکم کړ/نومير

  فدا محمد نومير دا ملت دې په دستو دستو تقسيم کړ مسلمان باندې چې تا کافر حاکم کړ تا په…

 • شعـــــرونه

  لږ څه فکر/ نومیر

  فدامحمد نومير سيمه، غر، کلی او دښت مو هديره سوه دنياوال مو د مرګونو په ننداره سوه ښه ځوانان مو لکه…

 • شعـــــرونه

  د سر نذرانه/ نومير

  فدا محمد نومير هر کله دې دښمن اوسه برباد، ګرانه زلميه! په سوبه او نصرت واوسې ښاد، ګرانه زلميه! تا…

 • شعـــــرونهکندهار

  له هر زړه نه وينې څاڅي/ نومير

  فدا محمد نومير د باروتو په اور سوځي زما ښکلی کندهاره! بيا چا سترګې برګې کړې د ميرويس نيکه دياره نارنج بيا سو  لوټې لوټې کنډواله کړ افشاريانو چاته وژاړم په وينو د حسين د زړه پرهاره د زينب بولوله اورم خو افغان په غوږو کوڼ دی پر برجو باندې نارې کا د بيګا نه تر سهاره د زابل په هسک حصار کې د افشار د يرغل خنډه دواړه سترګې يې بايللې قوماندان سيدال سالاره ازاد ګير دی بايجان  کې د راتلو يې لاره نسته چې چاپير کا خپل فوځونه ګر چاپيره دې له ښاره د امان دې نن کمی دی ځکه خوار او زار دې وينم دی په فتحه دې وتلی دی په دښتو او کهساره کندهاره بيا کوڅې دې د زلمو په وينو سرې دي…

 • شعـــــرونه

  بختوره شېبه/ نومير

  فدا محمد نومير رب دې راوله زموږ کور ته اختره! نازوو به دې، پالو به دې په نره اسماعيل غوندې…

 • شعـــــرونه

  د فتحې ور/ نومير

  فدا محمد نومير له هر لور راځي خبر د فتحې فتحې ښايسته ښکلی منظر د فتحې فتحې لوی، واړه ورته په مينه هوسيږي خدايه راولې رهبر د فتحې فتحې بدرګه…

 • شعـــــرونه

  د شهادت هيله/ نومير

  فدا محمد نومير مورې جهاد ته ځم دعا راته کړه دعا سهار او په بيګا راته کړه همزولي ټول وتي سنګر ته مورې دعا دې ډيره په بيا بيا راته کړه که سوم شهيد راپسې مه ژړېږه د لوی څښتن دا استدعا  راته کړه مورچل به رنګ کړمه د ځان په وينو ها د شهيد بابا وينا راته کړه پر قبر مې و دروه سپينه جنډه د عفوې، بخښې تمنا راته کړه چې د غليم په وړاندې نيغ و ولاړ هغه قيصه مې د لالا راته کړه ځمه کاروان دی د ملګرو روان د نصرت، فتحې يو دعا راته کړه که ژوندی راغلمه قيصې به کړمه…

 • شعـــــرونه

  د شکر سجده/ نومير

  فدامحمد نومير چې دې حکم د الله (ج) تـه اطـاعت کـړ پـه نصيب يې درته فتـح او نصرت کـړ د…

 • شعـــــرونه

  لويه ربه!/ نومير

  فدامحمد نومير ځمکه، غرونه، اسمانونه ستا پيدا دي چې دې حکم سي په يو ګړۍ فنا دي لوی واړه تا…

Back to top button