ټیګ: مجید قرار

سره په ښکر ډالري لیکوالان

لیکوال: نعمان منلی کالم: نښتر / خدای بښلی الفت او خادم دواړه یو ځای چرته روان وو، په یوه کوڅه…

د توهین لړۍ؛ له اتمره، تر احواره او اوس تر قراره!

لیکوال: ډاکټر کمال مرجان د انتخاباتو له پروسې خبره شروع کوم. هغه وخت ډيرو دوستانو پر اشرف غني حمدزي یوه…