محمد حامد وطن

  • ټولنیزه برخه

    شخصيت جوړونه!

    ليکوال: محمد حامد وطن د يو ځوان په صفت بايد تاسو د تاند او هڅاند شخصيت لرونکي واوسئ! دا ځکه…

Back to top button