محمد محسن صادق

  • روغتیا

    د هوا ککړتیا

    لیکونکی: محمد محسن صادق ککړتیا هغو بې کاره موادو ته چې په یوه چاپېریال کې ژوندیو موجوداتو ته د اختلال،…

Back to top button