محمود نظري

طنز – لاپوکان

محمود نظري اوس د افغانستان لاپوکان دي درې ډوله یو یې ډیر ډولي دی بل یې ډیر دی بې ډوله…

دا د ویاند مرستیال بیا څه شی دی ؟!

محمود نظري د ویاند اصلي لغوي مانا ده زنه لغړ د اولنیو په اصطلاح چې وي ښه بازیګر څه وخت…

کوټه چرګه «طنزي شعر»

محمود نظري په ورستوهګیو ناسته کوټه چرګه چاچې د شیطان لاس ټینګ نیولی وي هغه چا ته څه شرم دی…