پاچا خان

دخدای دمخلوق په خد مت کې دفخرافغان ژوندون او د خدایي خدمتګارو بې تاوه پاڅون

رڼا ګل اریوبزی اوومه او وروستی برخه په پښتنو کی دتشد داو د هند په نیمه وچه کی دانګریزی ښکیلاک…

دخدای دمخلوق په خدمت کې دفخر افغان ژوندون او دخدایی خدمتګارو بې تاوه پاڅون/ شپږمه برخه

رڼاګل اریوبزی r.aryobsei@gmx.de د پښتنو په اقتصادی ژوند کی بنسټیز اوښتون دټولو وروسته پاتی ټولنو په څیرپه پښتنی ټولنه کی…

دخدای دمخلوق په خدمت کی د فخر افغان ژوندون او دخدایی خد متګارو بی تاوه پاڅون ۴

رڼا ګل ار یوبزی څلورمه برخه په پښتنی ټولنه کی دمیرمنو دحیثیت اومقام د وچتولو له پاره مبارزه دپښتنو په کلتور…

دخدای دمخلوق په خدمت کې دفخر افغان ژوندون او دخدایی خدمتګارو بې تاوه پاڅون «۳»

رڼا ګل  اریو بزی/ دریمه برخه دپښتنو بچیانو دښوونی او روزنی له پاره مبارزه دپاچا خان او دخدایی خدمتګارو دبی…

د پاچا خان جدو جهد

نښتر کالم: نعمان منلی ځیني خلک په عامو خلکو د ړندو په ګومان سره تور او خیرن خلک په خپل سست…

د عدم تشدد چیغې وهونکو ته

لیکوال او ژورنالست : عبدالمجید عارف د ګاندي  د عدم تشدد ناره د باچا خان له نارې سره توپیر لري…