څانګه اماج

  • نظــر

    زما لوری!‎

    لیکونکۍ :محمد ربی آماج زما لوری دغه دی پوره یوولس کالونه له هغی غم لړلي روځي او پيښي تیر شول…

  • نظــر

    زما لوري

    محمد ربي آماج زما لوری دغه پوری نهه کالونه له هغی غم لړلي روځي او پيښي تیر شول چی ته…

Back to top button