ټیګ: څو کرښې

په څو کرښو کې لوی مفاهیم (12)

لیکوال: حامد افغان (1) د غریبانو له اړتیا سره سم مرسته حصین بن مالک له ابن عباس رضي الله عنه…

په څو کرښو کې لوی مفاهیم (۸)

حامد افغان 1) له یوه بل سره مرسته کوئ وَتَعَاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوي. له یوه بل سره په نیکیو او…