ډاکټر عبدالقيوم مومند

  • لیکنې

    سوله

    ډاکټر عبدالقيوم مومند د افغان ملت د څلويښت کلنې جګړې د برباديو څخه وروسته يو نوي حساس وخت ته رسيدلی…

Back to top button